SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
MARKA TESCİL BELGEMİZ

Kullanıcı Adı
Şifre
Beni Hatırla
Üye Ol Şifremi Unuttum
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ

                                                                                                                                                   19.08.2014                                                        

SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ

 

KURULUŞ

MADDE1) Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetmelik ve amacı ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere SİSAV -DOĞA SPORLARI DERNEĞİ olarak kurulmasına karar verilmiştir. 

MERKEZ 

MADDE2) Derneğin merkezi Çankırı Cad.Sanatkar Sok. No. 5  Dışkapı/ ANKARA ‘ dır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak Türkiye genelinde diğer il ve merkez ilçelerde şube açabilir. 

ŞUBELER 

MADDE3)  Genel Kurul Kararı ile şube açılacak yerlerde oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasında en az 3 kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmaya izin verilir.

Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini,TC Kimlik numaralarını, meslek ya da sanatlarını, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki maddesi eklenir. 

DERNEĞİN AMACI 

MADDE4) Tüm avcılık, atıcılık, sportif, balıkçılık ve doğa sporları  hobisinin yaygınlaştırılması, kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır. Her çeşit avcılık, atıcılık, sportif, balıkçılık ve doğa sporları  faaliyetlerini geliştirmek, atıcılar yetiştirmek, amatör balık avcılığını yaygınlaştırmak, poligonlar, üretme istasyonları, eğitim ve üretim yerleri ile kursları düzenlemek. Faaliyet sahaları, müsabaka sahaları ile poligonlar ve özel avlak kurmak. Federasyona üye olmak ve lisanslı  atıcı yetiştirmek. Yayınlar çıkarmak, çıkarılmasını sağlar. Fuarlar, paneller, radyo, tv. programları yapar, yapılan ilgili konularda her tür etkinliğe katılır.Yapılan düzenleme,proje ve organizasyonlara ortak olur, katkıda bulunur ve müştereken yapar.Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda konularında aktif hizmet ve eksiklikleri tamamlamak üzere işletmeler kurar, işletir veya işlettirir. Üyelerine ayni ve maddi destek olmak üzere (yasalar doğrultusunda ve gerekli izinleri almak kaydıyla yardımda bulunur.

HUKUKSAL DURUM

MADDE5) Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli: Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ‘Şubeler Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca belirlenmiş: tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu Dernek iç organıdır. 

ŞUBELERİN ORGANLARI , GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE6) Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

6.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile her iki yılda bir olağan olarak Şubat ayında toplanır.

6.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oy ile seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

6.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen 3 asıl ve 3 yedek  üyeden oluşur.

6.4) Şube Genele Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile göreve ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 19, 20, 21, 22 maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

6.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 23, 24 maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

6.6) Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 25 maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

6.7)  Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

6.8) Bu ana tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup uygulamaya ve merkez şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir. 

DERNEK AMBLEMİ 

MADDE7) Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

ÜYELİK KOŞULLARI 

MADDE8) Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

8.1) (18) yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak,kanun, yönetmelik,tamin ve kararlara saygılı olmak.

8.2) Yabacılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

8.3) Derneklere üye olmaları yasaklananlar: Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile dernekler kanununun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar. 

ÜYELİK TÜRLERİ 

MADDE9) Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

Asli üye , Onursal üye. 

9.1) ASLİ ÜYE: Ava, Avcılığa, Atıcılığa,Balıkçılığa,Doğa Sporlarına sportif  amatör  ruhla katılan, Avcılık ve atıcılığı kanun, karar, tüzük ve ilkelere uygun gerçekleştiren bu konuda kötü bir ün ve ünvanı olmayan, yaban hayatı, çevre ,balıkçılık ve atıcılığa ilgi duyan, hobisi veya mesleği olan doğa ve çevre ile ilgili çalışma faaliyetleri olan ,18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanununa göre mani hali bulunmayan herkes derneğe asil üye olabilir.

9.2) ONUR ÜYESİ Derneğin çalışmalarına yardımcı olan, maddi manevi yardımlarda bulunan, bu sektörün kalkınmasında çalışmaları ve yardımları olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile derneğe Onur Üyesi olarak kabul edilebilirler. Bu kararı müteakiben yapılacak Genel Kurula bilgi olarak arz edilir. Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

Derneğe aidat ödemezler, dernek üyelerinin diğer haklarından yararlanabilirler. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 

MADDE10) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.Yönetim Kurulunca 9.1 maddeye ve dernek ilkelerine uygun bulunan üyeler üyeliğe kabul edilir.

10.2) Dernek Yönetim Kurulu başvuru tarihinden başlamak üzere  ilgili kararı alır ve karar defterine işler.

10.3) Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi için giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır.                                                                                                                                   10.4) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. 

ÜYELİKTEN AYRILMA 

MADDE11) Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıladığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

MADDE12) Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.

12.2) Derneklere, üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ 

MADDE13) Dernek Yönetim Kurulu,aidat ve ödentiler ile ilgili kendisi diğer sebeplerle disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı  Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir, itiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır, itirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödemediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.  

ORGANLAR 

MADDE 14) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

14.1) Genel Kurul

14.2) Yönetim Kurulu

14.3) Denetleme Kurul

GENEL KURUL 

MADDE 15)  Dernek Genel Kurulu her  2 yılda bir olağan olarak Mayıs ayında toplanır ve üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu veya belirlediği yerde çalışmalarına başlar. 

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ 

MADDE 16)  Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir. 

16.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar. Her tür ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

16.2) Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi Ankara’da yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak mesaj, E.Mail veya mektup  ile toplantıya çağırılırlar.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

16.3) İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelere açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

  GENEL KURUL  MADDE- !7

GENEL KURULUN GÖREV ve  YETKİLERİ

  1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleriinceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

         9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         13-Derneğin vakıf kurması,

         14-Derneğin fesih edilmesi,

         15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

GENEL KURULUN TOPLANTI İLKELERİ

1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp , toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

2) Genel kurul sekreterinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı ya da başkan yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir.

3) Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

4) Genel kurulda karar yeter sayısı; Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeterli sayılar aranır.  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  

MADDE 18) Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve karalar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. 

18.1)Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

18.2)Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

18.3)Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı kararı, 

YÖNETİM KURULU 

MADDE19)Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir. 

19.1)Yönetim Kurulu, 2 yıllık süre için seçilmiş 5 (BEŞ) asıl ve 5 (BEŞ) yedek üyeden  oluşur. 

19.2)Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

MADDE20) Yönetim kurulunun çalışma şekli aşağıda gösterilmiştir. 

20.1)Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir sekreter, bir Sayman ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev  bölümü yapılır.

20.2)Yönetim Kurulu  en az 3 ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3)Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4)Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ 

MADDE21)Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de pek çok meraklısı bulunan tüm avcılık, atıcılık, sportif balıkçılık ve doğa sporları, hobisinin yaygınlaştırılması, kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.

 Bu amaçla ülkemizdeki kanun ve yönetmelik uygulamalarının batı ülkeleri uygulamaları seviyesine çıkarılmasında çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak, her çeşit avcılık, atıcılık, sportif balıkçılık ve doğa sporları konularında  faaliyetlerinin gelişmesine çalışmak, atıcılar yetiştirmek ulusal ve uluslararası müsabakalara iştirak etmek, müsabakalar tertip etmek ve bunların standartlarını belirlemek,eğitim ve öğretim faaliyetleri organize etmek üyelerine her çeşit araç ve gerecin temininde yardımcı olmak, poligonlar, üretme istasyonları,eğitim ve öğretim organizasyonları, müsabaka sahaları ve avlak kurmak.,Federasyona üye olarak atıcı yetiştirir.

Doğal dengeyi ayakta tutan unsurların yok olması sonucu doğanın ve yaban hayatın olumsuz etkilenişin bilincinde olan derneğimiz bu amaçla olumsuzlukları engellemek fauna ve florayı korumakla kendini yükümlü saymıştır.

Yaban hayatının yaşam muhitleriyle birlikte korunması çalışmalarını yapar, bu konuda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile vakıf ve derneklerle işbirliği yapar, maddi ve manevi destek olur, üretme sahaları, orman alanları, suni göl ve göletler kurarak üretme avlanma sahaları tesis eder.Üyelerinin hobilerini ve bu konularda eğitim, eğlence ve aktivitelerini yapabilecekleri organizasyon, ortam, tesis, saha, seyehat ve benzer projeleri organize eder, alt yapısını ve ortamımı tesis eder, hazırlar. Yayınlar çıkarır, çıkarılmasını sağlar, fuarlar, paneller, konferanslar, radyo, tv. Programları yapar, kasetler, muhtelif promosyon malzemeleri sağlar, dağıtır, organizasyonlar düzenler.

Av turizmini milli ekonominin verimli bir kaynağı olarak kabul ederek geliştirilmesine yardımcı olur, düzenlemeler yapar, yaptırır.İzinleri almak suretiyle organizasyonlar kurar.

Devlet-Halk işbirliği ile bu memleket servetini avcıların balıkçıların,atıcıların, doğa sporları tutkunlarının ne şekilde, hangi şartlarla kullanacağının ve memleketin ekonomik kalkınmasında bu servetten nasıl istifade edeceğimizin, prensiplerini oluştururken sektörün ekonomik tarafını temsil eder derneğimizin bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde silah, kara ve balık avcılığı, yaban hayatı, .çevre ve doğa ile ilgili konularda kanun, sirküler ve yönetmelik çalışmalarında prensiplerin tespiti ile çağdaş, adil, günün koşullarına uygun çıkması için çalışılacaktır.Bu konuda ruhsat, lisans, izin, tezkere, okul, kurs vs. gibi uygulamada gerekli olan belgelerin verişmesi, basılması, uygulanması gibi konularda konun ve nizamlar çerçevesinde yetkili makamların izniyle faaliyetleri yürütür, yürütülmesine yardımcı olur.

Hukuksal açıdan kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, amaçlarımızla çelişen kanun, karar, sirküler ve yönetmeliklerle yasal yollarla mücadele eder. Bu konuda haksızlığa uğrayanların haklarını savunur, Yönetim Kurulu Kararı ile davalar açar, avukatlar tutar, maddi manevi destek olur.

Yaban Hayatı, çevre sorunları kavramı içinde düşünüldüğünden bundan yola çıkarak çevre sorunlarıyla ilgilenmek ve çevreci kuruluşlarla işbirliği yapmak, maddi ve manevi destek olmak gerekmektedir. Koruma geliştirme yasaklarla değil eğitim ve üretimle olacağından, her türlü eğitim ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve konuda çalışma yapan tüm kuruluşlarla dayanışma, yardımlaşma içinde olacaktır.Av ve yabam hayatının üretilmesi, geliştirilmesi, yaşama muhitlerinin muhafazası için çalışmalar yapar, Özel Avlaklar tesi,s eder, üretme istasyonları kurar, kurlu olanları alır, işletir ve işlettirir. Atış Poligonları ve Gençlik Merkezleri kurar, kurulanları işletir. Bu falliyetlerle ilgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile her tür İşletmelerle işbirliği yapar, arazi kiralar, tahsis alır, hibe toplar, hibe yapar, üretir ,korur, teknik donanım, teknolojik bilgi eleman, uzman temin eder, damızlık, yumurta, yem, makine ve teçhizat temin ve ithal eder.Bilimsel kuruluşlar ve üniversiteler dernek ve vakıflarla işbirliği yapar, müşterek çalışır. Ulusal ve uluslar arası organizasyonlara iştirak eder, düzenler,katkıda ve işbirliğinde bulunur.Kara Avcılığı, Balıkçlık,Dağcılık, Atıcılık ve diğer doğa sporları ile ilgili yukardaki prensipler doğrultusunda çalışır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE22) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

a)Dernek amacına yönelik gerekli işlerin yapılabilmesi için gerekli kişi ve/veya kuruluşları görevlendirmek ve bunların harcamalarına karar vermek, 

b)Lüzum görmesi halinde,Komisyon kararı, bülten rapor veya dergi, harita,kitap bastırarak ücretli veya ücretsiz dağıtmak,

c)Derneği,Dernekler kanunu mevzuat ve tüzük hükümlerine göre idare etmek,

d) Araçlar ile makine teçhizat, almak, satmak ve kiralamak,organizasyonlar ve işletmeler açmak, yönetmek, işletmeye vermek.

e)Genel Kuruldan aldığı yetki ile Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü takdirde derneğin sahibi bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis etmek                                   

Kredi ve hibeler almak, Kredili demirbaş ve gereçler almak, kullanmak  ve kullanılmayacak hale gelen taşınır, taşınmaz, malları  ve araçlarla, demirbaşları ,satmak,

f)Derneğin ahenk içinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gereken kararları almak ve yönetmelikler yapmak, eleman görevlendirmek, özlük haklarını düzenlemek, görevlilerle işbirliği ve protokoller yapmak

g)Genel Kurul Kararlarını yerine getirmek, getirilmesini sağlamak.

h)Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemleri hazırlamak,

ı)Genel Kurulca dernek organlarına seçilenleri mülki amirliğe bildirmek,

i)Derneğin yıllık bütçesini ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

j)Her ne sebepten doğmuş olursa olsun derneğe borçlu olan üyeleri evvela yazılı olarak uyarmak ve bu uyarının sonuç vermemesi halinde, 30 günden az olmamak üzere tayin edilecek bir süre içinde borçların ödenmesini aksi takdirde disiplin cezası verilmesi için disiplin kuruluna sevk edileceklerini üyelere taahhütlü bir mektupla bildirmek ve neticesine göre disiplin kuruluna sevk etmek,

k)Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına aykırı harekette bulunanlara disiplin cezası vermek.

Disiplin Kurulu için 3 üye seçer, seçilen üyeler geçmişte yönetim yada organlarda görev yapmış kişilerden seçilir, 30 gün içinde göreve çağrılır.

l)Yönetim Kurulu kararlarına ve yönetmelik hükümlerine uymayan üyeleri önemine göre hemen veya  ilk seferinde yazı ile uyarmak ve tekerrürü halinde disiplin kuruluna sevk etmek,

m)Üyeler arasında çıkan ve disiplin kuruluna sevklerini icap etmeyen anlaşmazlıkları halletmek,

n)Gerekli görülen hizmetler için personel almak, uzman, teknisyen,muhasip,bekçi ve idari sekreter vs gibi eleman çalıştırmak bunların uyacakları esasları belirleyecek yönetmelik yapmak ücretlerini belirlemek ve  ödemek,

o) Kanunların öngöreceği derneğe lüzumlu olan  defterleri tasdik ettirmek ve muntazam şekilde tutmak tutulmasını sağlamak ve muhafaza etmek, bu işlemler için ödenecek ücretleri belirlemek.Bu defterler resmi makamların tetkiki ve muhasebe işlemleri dışında hiçbir suretle dernek dışına çıkmaz.

p)Teknik Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde görevlerine son vermek,

r)Dernek işlevlerini yaptıracağı idari sekreter ve lüzumlu personeli almak ve lüzumunda görevine son vermek.Bu personelin ücretlerine karar vermek.

s)Av ve yaban hayvanlarının yaşama muhitleriyle birlikte korunması, üretilmesi, gelişmesi, muhafazası eğitim ve kültür faaliyetlerinin düzenlenmesi.Av –balık-doğa sporları sektörünün ekonomik gücünü arttırmak üzere teknoloji bilgi transferi teçhizat malzeme, imalat, ithalat, ihracat kanun ve nizamlara uygun karar sirküler kanun ve yönetmelikleri yayınlamak, ruhsat, lisans, izin, tezkere, kurs, fuar, sergi, promosyon gibi faaliyetleri düzenlemek, hukuksal işlevleri gerçekleştirmek, sosyal aktiviteleri düzenlemek ve dernek amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak için ücretlere, harcamalara sair giderler yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.Sektörde sıkıntıya düşen üyelere her türlü gerekli maddi ve manevi yardım yapmak, yaptırmak, yapılmasını sağlamak,

ş)Mevzuat ve tüzüğün yüklediği diğer işlemleri yapmak. 

DENETLEME KURULU 

MADDE23)Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından denetleme ile dernek içi Denetim Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

23.1)Denetleme Kurulu Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

23.2)Denetleme Kurulu seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan bir sözcü seçer.

23.3)Denetleme Kurulu en az yılda 1  bir kez toplanır.Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

23.4)Denetleme Kurulu derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.                                                  

DERNEK İÇ DENETİMİ                                           

 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

.ORTAK HÜKÜMLER  

MADDE27)Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri,özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar,Yönetimce ihraç edilebilirler.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine,Yönetim Kurulu kararı ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılırlar.

 YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

 

MADDE28) Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere,geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir.Geçici komiteler Dernek Başkanı ,sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler.

Yönetim ve hizmet komiteleri,yönetim,denetleme ve danışma kurullarının karar alma ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt,araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gerektiğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir. 

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ 

MADDE30)Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Ücretli çalışacak görevlilerin ücretleri ve özlük hakları Genel Kurul yada Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna vereceği yetki ile mümkündür.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE 

MADDE31)Derneğin çalışma dönemi 1 ocakta başlar 31 aralıkta sona erer.

Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 ocak tarihi onaylanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar,bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri ,gelirlerin alınma biçimleri ,gider ve harcamaya ilişkin belgeler,kasada kalacak para tutarı,bölüm ve maddelerle aktarma yetkileri gibi konuları gösterir. 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE32)Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

32.1)GİRİŞ ÖDENTİSİ:Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.İlk ödenti 1.- TL.dir

32.2)YILLIK ÖDENTİSİ:Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu ödenti olup en az 1-TL’dir.Ödentiler her Genel Kurulda yeniden belirlenir ve uygulanır.

32.3)Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili hakların kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, demirbaş satışı  ile taşınır değerler gelirleri,

32.4)Dernek projelerine alınacak yerli ve yabancı destek ve proje bedelleri.

32.4)Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı,temsil,festival ve gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen  gelirler,

32.5)Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış,vasiyet,hibe,proje ve yardımlar,

32.6)Ortaklıklar, iktisadi işletmeler,lokal,üretme istasyonu, özel veya genel avlak gelirleri, eğitim faaliyetleri ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

32.7)Diğer gelirler,

   Dernek ,işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yasalarla belirlenmiş  hibe programları ve projeler dışında herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığının izni olmadan  dış ülkelerdeki gelir elde edilecek faaliyetler yürütemez.                                                                                                       Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden,  meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler. Genel Kurul Kararı ile Bankalardan kredi kullanabilirler.
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.
    

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ 

MADDE 33) Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve işlemler uygulanır. 

33.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında veya Yönetim Kurulunca belirlenecek taksitlerle  alınır.

33.2) Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır, bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir.. Alındı belgesine ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzalanır.

33.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır.. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisine harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. 

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 ) Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 35) Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından  az olamaz.

DERNEĞİN TASFİYESİ

MADDE 36)

a)Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde SİSAV-Doğa Sporları  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar eşit şekilde üyelere devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.                                                                                                                                        

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir

YÖNETMELİKLER

MADDE37)Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulan konularda Yönetmelik hazırlamaya yetkilidir.. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

MADDE38)Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. 

Sisav Doğa Sporları Dernek Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu İçin Tıklayınız

5253 Sayılı Dernekler Kanunu İçin Tıklayınız

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu İçin Tıklayınız

2016 - 2020 Su Ürünleri Sirküleri İçin Tıklayınız

Kara Avı Video Galerisi İçin Tıklayınız

Balık Avı Video Galerisi İçin Tıklayınız
 
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ